Ingen klar sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom

Første del af Kræftens Bekæmpelses undersøgelse af, om støj fra vindmøller kan påvirke menneskers sundhed, er nu færdig.

Ingen klar sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom

07/03-2018

Den første delundersøgelse i en større undersøgelse om eventuelle helbredseffekter af vindmøllestøj er nu offentliggjort. Undersøgelsen finder ikke afgørende bevis for, at udsættelse for vindmøllestøj i en kort periode kan udløse en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde.

Resultaterne tyder imidlertid på, at det at blive udsat for lavfrekvent vindmøllestøj om natten, når man sover, muligvis kan udløse hjerte-kar-sygdomme. Men forskerne bag delundersøgelsen understreger dog samtidig, at resultaterne er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan skyldes tilfældigheder.

Der er derfor behov for yderligere undersøgelser, før der kan drages en konklusion om sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom.

 

Seks delundersøgelser i alt

Det videnskabelige arbejde udføres af Kræftens Bekæmpelse efter ønske fra Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Det forventes, at der offentliggøres i alt seks videnskabelige artikler, som peer reviews. Arbejdet finansieres af de nævnte ministerier.

I 2013 igangsatte Kræftens Bekæmpelse undersøgelsen, der ud fra registeroplysninger skal belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar-lidelser, diabetes, forhøjet blodtryk, depression, søvnforstyrrelser og påvirkning af fødselsvægt.

Den første delundersøgelse om en evt. sammenhæng mellem korttidspåvirkning fra vindmøllestøj og akut hjerte-kar-sygdom kan altså ikke bevise en klar årsagssammenhæng mellem sygdommen og vindmøllestøjen.

 

Den videnskabelige artikel kan læses her.

Sundhedsstyrelsen har oversat artiklens hovedkonklusioner, som kan læses i et notat her.

 

 

Fakta om første undersøgelse

  • Delundersøgelsen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental International
  • I undersøgelsen indgår alle vindmøller i Danmark, der var operative i perioden 1980-2013.
  • Undersøgelsen sammenholder registerdata for slagtilfælde og blodprop i hjertet med, om personen er blevet udsat for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten i de sidste fire dage, inden sygdommen opstod.
  • For de 553.000 danske boliger, der indgik i undersøgelsen, blev der time for time for hver bolig beregnet støjen fra alle vindmøller inden for en radius på 6 km.
  • I undersøgelsen indgik alle voksne personer, som boede i en bolig, hvor der i mindst en time på to forskellige dage havde været tale om udendørs vindmøllestøj på over 30 dB(A).
  • Forekomsten af blodpropper i hjertet og slagtilfælde blandt denne gruppe personer blev identificeret gennem kobling mellem CPR-registeret og de danske sygdomsregistre. Som mål for udsættelse definerede forskerne den gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs vindmøllestøj i perioden 1-4 dage, før sygdommen opstod, som blev sammenlignet med støjniveauet på en tilsvarende ugedag inden for den samme måned.

 

Hjemmesiden blev etableret som følge af energiaftalen 2012 for at samle statslig information om vindmøller.

Aftalen udløber her i 2020 og hjemmesiden lukkes endeligt 1. juli 2021. Du henvises fremover til:

 

Energistyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse om Energistyrelsens arbejde med vindmøller, herunder om udbud og tilladelsesproces, støtteordninger og administration af støttetiltag, stamdataregister for vindmøller og kort over vindmøller.

 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside Planinfo.dk, hvor du finder oplysninger om fysisk planlægning for placering af vindmøller på land og tilhørende hjælpeværktøj: Afstandskortet.

 

Miljøstyrelsens hjemmeside med information, vejledning og regler om støj fra vindmøller.

 

Hjemmesiden opdateres ikke og besøgende vil kunne opleve reduceret funktionalitet og brugervenlighed.