Information om helbredsundersøgelsen

Her kan du læse om den igangværende undersøgelse af sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter

Information om helbredsundersøgelsen

Sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter

 

Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har igangsat en helbredsundersøgelse, der ud fra registeroplysninger kan belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar- lidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og påvirkning af fødselsvægt. Kræftens Bekæmpelse har forskningsmæssig erfaring med sammenhængen mellem støj og helbredseffekter fra både tidligere og igangværende undersøgelser om trafikstøj.

 

Baggrunden for undersøgelen er, at eksisterende viden viser, at nogle mennesker oplever gener fra vindmøllestøj. Undersøgelser har vist sammenhæng mellem vindmøllestøj og selvrapporteret støjgene blandt personer, der bor i nærheden af vindmøller. Endvidere er der påvist sammenhæng mellem selvrapporterede støjgener fra vindmøller og stresssymptomer som hovedpine, træthed og anspændthed. Sammenhæng med søvnforstyrrelser er vist i nogle undersøgelser, men ikke i andre. Ud over disse selvoplevede gener er der indtil nu ikke vist sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter. Imidlertid er naboer og kommende naboer til vindmøller bekymrede for eventuelle helbredseffekter, og derfor er undersøgelsen igangsat.

 

Undersøgelsen består af to delundersøgelser, hvor den første del forventes afsluttet i 2016 og den anden del forventes afsluttet i 2017.

 

Projektbeskrivelse

Bilag

 

Kræftens Bekæmpelse præsenterede helbredsundersøgelsen ved den årlige vindmølleworkshop for planlæggere 2015.

 

Se præsentationen

 

 

Sundhedsstyrelsen har herudover besvaret spørgsmål fra Norddjurs Kommune angående undersøgelsen.

 

Brev til Norddjurs Kommune

 

 

Planlægningen for vindmøller kan fortsætte

 

Som tidligere nævnt peger den eksisterende viden på, at nogle mennesker oplever støjgener fra vindmøller, men at der indtil nu ikke er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter. Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet finder derfor på det foreliggende grundlag, at igangsættelsen af den nye undersøgelse ikke bør bruges som argument for ikke at fortsætte planlægningen for vindmøller. Martin Lidegaard og Ida Auken har derfor skrevet et brev til landets borgmestre om undersøgelsen, og at det er deres klare opfattelse, at kommunernes arbejde med den planlægning af vindmøller, som følger af energiforliget fra marts 2012, kan fortsætte mens undersøgelsen pågår. Hermed menes, at både planlægningen og selve udbygningen kan fortsætte.

 

Brev til landets borgmestre

 

 

Afklaring af spørgsmål om erstatningsansvar

 

Miljøminister Kirsten Brosbøl har den 20. marts 2014 svaret på henvendelse fra Hjørring Kommune om bl.a. et muligt erstatningsansvar som følge af Kræftens Bekæmpelses undersøgelse om støj fra vindmøller og eventuelle helbredseffekter. Miljøminister Kristen Brosbøl, har rådført sig hos Kammeradvokaten, som anfører, at et erstatningsansvar for kommunerne forudsætter, at der foreligger en fejl eller forsømmelse i den kommunale administration. Kommunerne kan i deres administration basere sig på, at de gældende regler og retningslinjer fra Miljøstyrelsen er udtryk for den bedste, tilgængelige sundhedsfaglige viden på vindmølleområdet. Kommunerne vil derfor ikke kunne holdes erstatningsansvarlige, alene fordi kommunerne ikke stiller planlægning af vindmølleområder i bero og ikke gør indsigelser mod opstilling af vindmøller, indtil undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse foreligger. Det gælder, uanset at undersøgelsen senere måtte vise en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter, som rækker udover de genevirkninger, man i dag har kendskab til, og uanset om de nye oplysninger måtte give anledning til fornyet krav om miljømæssige vurderinger i forhold til det grundlag, der tilvejebringes på baggrund af den nuværende viden.

 

Brev fra Miljøministeren til Hjørring Kommune

Notat fra Kammeradvokaten om kommunernes erstatningsansvar

 

Endvidere er der blevet rejst et spørgsmål, om vindmølleejere kan blive erstatningsansvarlige, hvis den igangværende undersøgelse hos Kræftens Bekæmpelse om støj fra vindmøller og eventuelle helbredseffekter viser, at der er større sundhedsrisiko forbundet med at bo tæt på en vindmølle end antaget i dag. Energistyrelsen har bedt Kammeradvokaten om også at undersøge dette spørgsmål. Kammeradvokaten konkluderer, at hvis undersøgelsen ikke ændrer væsentligt ved forudsætningerne bag de nuværende afstandskrav, støjgrænser mv. for vindmøller, vil risikoen for erstatning stort set være udelukket.  Hvis undersøgelsen omvendt viser meget væsentlige og helt uforudsete helbredsmæssige virkninger, er der risiko for, at allerede afgjorte sager må genoptages, og at erstatning til hårdt ramte naboer kan komme på tale. Endelig konkluderer Kammeradvokaten, at kommuner, opstillere og vindmølleejere ikke er erstatningsansvarlige, selvom de planlægger områder mv. ud fra de gældende regler og viden i dag, mens helbredsundersøgelsen er i gang.

 

Notat fra Kammeradvokaten om vindmølleejers erstatningsansvar

Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk